Regulamin

 

REGULAMIN
XIII MARATONU SIERPNIOWEGO im. Lecha Wałęsy

I. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem Maratonu Sierpniowego jest :
a) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Twister Trójmiasto (SKF Twister Trójmiasto) z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Al. Zwycięstwa 51.
Kontakt: mobile +48601303011, stacjonarny +48 58 5558200, fax: +48 58 5558202
www.maratonsierpniowy.pl, e-mail : biuro@maratonsierpniowy.pl
b) Współorganizatorem Maratonu Sierpniowego jest Polski Związek Sportów Wrotkarskich (PZSW) z  siedzibą w Warszawie przy ul. Inspektowej 1 pok.109

II. CEL

1. Promocja Miasta Gdańska w Polsce i Europie.
2. Wyłonienie najlepszych zawodników w ramach Mistrzostw Polski.
3. Upowszechnianie sportu wrotkarskiego wśród mieszkańców Polski.
4. Promocja zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze oraz profilaktyka antyalkoholowa,
5. Stymulowanie aktywności fizycznej w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo bez względu na wiek.

III. TERMIN, MIEJSCE, TRASA

1. Zawody odbędę się w dniu 19.08.2023 (sobota)
10:00 – 12:00 – zawody dla dzieci
14:00 – 15:00 – bieg fitness na dystansie 10 730 m
15:15 – 18:30 – bieg główny na dystansie 42 230 m, bieg na dystansie 21 230 m.
2. Zawody główne zostaną rozegrane w dniu 19 sierpnia 2023 roku na trasie
prowadzącej ulicami Pokoleń Lechii, Żaglową oraz Marynarki Polskiej, na wytyczonej
pętli , która na czas trwania zawodów zostanie wyłączona z ruchu kołowego.
Przejazd/przejście przez pętlę dla samochodów i pieszych będzie regulowany przez Policję,
Straż Miejską i służby porządkowe organizatora.
3. Start i meta zlokalizowane na ul. Pokoleń Lechii w sąsiedztwie stadionu Polsat Plus Arena
przy ul. Pokoleń Lechii 1 w Gdańsku (80-560).
4. Bieg główny: 7 pętli x 5 250 m + 1 pętla 5 480 m ( 5 250 m + 230 m finish w okolicach
stadionu) , bieg na dystansie 21 300 m – 3 pętle x 5 250 m + 1
pętla 5 480 m (5 250 m + 230 m finish w okolicach stadionu).
Trasa posiada atest PZSW.
5. Trasa będzie oznaczona co 5,25 kilometra.
6. Trasa wyścigu zamknięta dla ruchu kołowego do godziny 18:30.
7. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Maratonu.

IV. BIURO ZAWODÓW, ZGŁOSZENIA, T-SHIRT

1. Biuro Organizatora Zawodów mieści się w Sopocie, 81-855 Sopot,
ul. Rzemieślnicza 33, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, tel. +48 (58) 555 82 00, fax. +48 (058) 555 82 02, e-mail: biuro@maratonsierpniowy.pl.
Biuro Organizatora Zawodów pod tym adresem będzie czynne do 17.08.2023. (włącznie).
2. W dniu 19.08.2023. Biuro Organizatora Zawodów będzie mieściło się na terenie Skate Arena na stadionie Polsat Plus Arena , 80-560 Gdańsk, ul. Pokoleń Lechii1 od godziny 08:00 do godziny 19.00.
3. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz elektroniczny
dostępny na stronie www.maratonsierpniowy.pl w terminie
do 06.08.2023 r. do godz. 23:59.
Po zamknięciu formularza elektronicznego, zgłoszenia będą przyjmowane tylko
w godz. pracy Biura Zawodów w Skate Arena na terenie stadionu Polsat Plus Arena do wyczerpania limitu.
4. Dla rejestracji elektronicznej wpisowe musi zostać wniesione i zaksięgowane na
rachunku bankowym poprzez link, przesłany na skrzynkę e-mail zawodnika zgłaszającego się elektronicznie do imprezy, najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2023 r. do godz. 23:59. Za datę zapłaty uważa się datę uznania na rachunku bankowym Organizatora.
5. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych, upominków oraz
materiałów związanych z maratonem będą odbywać się w godzinach pracy Biura w dniu 19.08.23.
6. Każdy zawodnik winien zgłosić się do Biura Zawodów w dniu 19.08.23. celem potwierdzenia startu oraz odbioru pakietu startowego z chipem oraz numerami startowymi. Pakiet startowy należy odebrać najpóźniej na 30 minut przed startem. Do biegów na dystansie fitness, maratonu i półmaratonu mogą przystąpić jedynie zawodnicy posiadający numery startowe i chipy.
Osoby bez numerów startowych będą usuwane z trasy wyścigu.
7. Zgłoszenia dzieci do biegów dziecięcych odbywać się będą przez formularz
rejestracyjny dostępny na www.maratonsierpniowy.pl do wyczerpania miejsc. Limit Uczestników – 150. Jeśli limit nie zostanie wyczerpany, będzie możliwość zapisów bezpośrednio w Biurze zawodów w dniu 19.08.23. w godz. 8.00 – 9.30.
8. Okolicznościowy komin w cenie 35,00 zł można zamówić poprzez formularz rejestracyjny,

UWAGA!!! Możliwość składania zamówienia na kominy tylko do 31.07.2023.

V. WPISOWE

1. Każdy Uczestnik uiszcza wpisowe, którego wysokość jest uzależniona od daty nadania przelewu. Obowiązują następujące wysokości wpisowego:

do 06.08.2023. – 130 zł ( dyst. fitness, półmaraton i maraton)

w dniu 19.08.2023. w Biurze Zawodów – 200 zł
( płatność możliwa TYLKO gotówką! )

2. Dzieci uczestniczące w biegach dziecięcych – 30 zł
( bez względu na termin rejestracji)

3. W przypadku nieuregulowania wystarczającej wysokości wpisowego
(np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym Regulaminie) Uczestnik jest zobowiązany do wyrównania różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
4. Dowodem wpłynięcia wpisowego jest pojawienie się adnotacji o uiszczeniu opłaty przy nazwisku Uczestnika.
5. Numery startowe zostaną nadane Uczestnikom po zakończeniu po zakończeniu przyjmowania zapisów przez formularz rejestracyjny na www.
6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przelewu bankowego wpisowego z winy banku.
Opłata startowa uiszczana jest za pomocą transakcji elektronicznych z wykorzystaniem systemu on-line instytucji płatniczej Przelewy24.
7. W uzasadnionych przypadkach losowych Organizator rozważy przeniesienie numeru startowego na innego wskazanego Uczestnika. Rozważane będą jedynie prośby zgłaszane na adres: d.welz@maratonsierpniowy.pl, do dnia 15.08.2023r.
8. W ramach wpisowego Organizator zapewnia uczestnikom:
a) 2 numery startowe + agrafki,
b) chip pomiaru czasu,
c) napoje na trasie i mecie,
d) obsługę sędziowską,
e) obsługę medyczną,
f) obsługę Biura Zawodów,
g) bezpłatną szatnię.
9. Organizator nie wysyła pocztą nieodebranych pakietów.
10. Nie ma możliwości odbioru pakietu startowego po zamknięciu Biura Zawodów.

VI. UCZESTNICTWO
1. Uczestnikiem jest osoba, która dokonała rejestracji poprzez formularz, znajdujący się na stronie internetowej Organizatora www.maratonsierpniowy.pl oraz uiściła wpisowe w terminie tj. zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV ZGŁOSZENIA pkt 3).
2. W Maratonie Sierpniowym, prawo startu mają osoby, które do dnia 6 sierpnia 2023 roku ukończą 18 lat oraz zawodnicy kategorii junior A i junior B posiadający aktualną licencję PZSW. Dla biegu na dyst. fitness nie obowiązują ograniczenia wiekowe.
3. Osoby niepełnoletnie, nie posiadające licencji PZSW mogą startować za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Odbiór pakietu startowego jest możliwy tylko w Biurze zawodów w dniu 19.08.2023. do godz. 13.30.
5. Podstawą odbioru pakietu startowego wraz z numerem startowym jest okazanie przez Uczestnika w Biurze Imprezy dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
6. Podczas weryfikacji zawodnika w Biurze Organizatora Zawodów wymagany będzie własnoręczny podpis zawodniczek i zawodników na liście osób wyrażających zgodę na udział w Maratonie Sierpniowym na własną odpowiedzialność.
7. Zawodnicy i zawodniczki posiadający licencję PZSW zostaną dopuszczeni do startu na podstawie posiadanej aktualnej licencji.

8. Limit uczestników  w Maratonie Sierpniowym 2023 wynosi łącznie 700 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z uiszczeniem opłaty startowej.
9. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
10. Koszty opłaty startowej, dojazdów, noclegów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
11. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać 2 numery startowe (1 szt. przymocowana do pleców, 1 szt. do prawej, nogawki spodenek / kombinezonu).
12. Wszyscy zawodnicy oraz osoby startujące rekreacyjnie zobowiązane są do posiadania kasku ochronnego. Kaski muszą mieć sztywną konstrukcję oraz powinny posiadać homologację zgodną z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa. Długość stosowanych kasków nie może przekraczać 30 cm. Kaski muszą być prawidłowo zapięte, tak aby zapewniały optymalną ochronę głowy przez cały czas. Kaski nie mogą posiadać daszków rowowych.
13. Podczas wyścigu zaleca się posiadanie ochraniaczy na nadgarstki lub rękawiczki. Wskazane jest posiadanie przez zawodników ochraniaczy na łokcie i kolana.
14. Dla wrotek dopuszcza się minimalnie 6 kółek. Na dystansie maratonu oraz półmaratonu dozwolony jest start na kółkach do 125 mm włącznie. Długość wrotki z uwzględnieniem kółek nie może przekraczać 50 cm, a szyna nie może wykraczać poza kółka. Dopuszcza się używanie wrotek z ruchomą szyną (clap skates).
15. Każdego Uczestnika obowiązują przepisy PZSW oraz niniejszy Regulamin.

VII. POMIAR CZASU

1. Pomiar czasu odbywać się będzie przy pomocy chipów jednorazowych pasywnych.
2. Każdy zawodnik podczas weryfikacji w Biurze Organizatora Zawodów w dniu 19.08.23. otrzyma chip. Chipy nie będą wysyłane pocztą.
3. Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w zawodach oraz sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.
4. Chip ( bezzwrotny) winien zostać przymocowany do kasku
5. W przypadku uczestników dystansu fitness oraz zawodów dziecięcych chip jednorazowy winien być przymocowany do kasku.
6. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować nie sklasyfikowanie zawodnika. Nieuwzględnienie zawodnika w pomiarze czasu wynikające z błędnie przytwierdzonego chipa nie stanowi podstawy do protestu.
7. W celu ustalenia prawidłowej kolejności zawodników biegu głównego oraz biegu na dyst. 21 230 m, na mecie zastosowany zostanie fotofinisz.
8. Zawodnik zostaje sklasyfikowany w chwili, gdy pierwsze koło jego wrotki przekracza linię mety. Pod uwagę bierze się pierwszą wrotkę, która styka się z podłożem przynajmniej jednym kółkiem.
9. Jeśli pierwsza wrotka zawodnika nie ma kontaktu z podłożem, jego pozycja zostaje ustalona w oparciu o chwilę, w której linię mety przekracza pierwsze kółko jego drugiej wrotki.
10. Do prawidłowej weryfikacji przebiegu finiszu wyznaczony będzie przynajmniej 1 sędzia plus fotofinisz do wglądu przez Sędziego Głównego zawodów oraz ekipy sędziowskiej.
11. Zawodnicy, którzy nie kończą zawodów lub są z nich eliminowani, klasyfikowani są w tej kolejności, w jakiej ich wycofanie zostało zauważone przez wyznaczonego sędziego.
12. Jeśli zawodnik nie kończy wyścigu i nie zwraca się do sędziego o sklasyfikowanie, nie zostaje on sklasyfikowany i jego nazwisko nie trafia do końcowej klasyfikacji zawodów.

13. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

VIII. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. W Maratonie Sierpniowym będzie prowadzona następująca klasyfikacja:
a) Mistrzostw Polski kobiet, mężczyzn ( senior, seniorka ) na dystansie 42 230 m,
b) Mistrzostw Polski juniorów i juniorek A na dystansie 42 230 m ,
c) Mistrzostw Polski juniorów i juniorek B na dystansie 42 230 m, d) Mistrzostw Polski w kat. 30 +, 40 +, 50 +, 60 + , 70 + na dyst. 42 230 m.
e) OPEN K i M m-ca I – III na dyst. 42.230 m
f) OPEN K i M m-ca I – III na dyst. półmaratonu
g) OPEN K i M m-ca I – III na dyst. fitness
2. Warunkiem klasyfikacji w danej kategorii wiekowej w MP jest posiadanie aktualnej licencji PZSW. Klasyfikacja MP w danej kategorii wiekowej będzie prowadzona w przypadku min. 3 zawodników spełniających warunek aktualnej licencji PZSW.
3. Zawodnicy startujący w kategoriach Mistrzostw Polski zobowiązani są do wpisania w formularzu zgłoszeniowym numeru ważnej licencji.
4. Zawodnicy którzy nie wpiszą w formularzu zgłoszeniowym numeru licencji nie będą klasyfikowani w Mistrzostwach Polski.
5. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn z podziałem na roczniki: (o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia)
Senior – 2004 i starsi
Junior A ( Młodzieżowiec) – 2005 – 2006
Junior B ( Junior) – 2007 – 2008
Kategorie wiekowe 30 +, 40 +, 50+, 60+, 70+
6. Pula nagród pieniężnych wynosi 9.000 PLN ( 50 % Kobiety, 50 % Mężczyźni).
7. Nagrody przyznawane są 3 najlepszym Mężczyznom i 3 najlepszym Kobietom w klasyfikacji OPEN na dyst. 42 230 m wg poniższego podziału:
I m-ce – 2.500 PLN
II m-ce – 1.500 PLN
III m-ce – 500 PLN
8. Nagrody przysługują osobom klasyfikowanym według czasu brutto.
9. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Nagrody finansowe dla Uczestników będą przekazywane wyłącznie na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza, przelewem na wskazane osobiste konto bankowe Uczestnika (nagrody nie będą wypłacane w gotówce) w terminie do 30 dni od ogłoszenia oficjalnych wyników.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
12. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli swój bieg otrzymają pamiątkowe medale.

IX. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Zawody rozegrane zostaną w formule otwartej. Do startu dopuszczeni będą zarówno zawodnicy krajowi, jak i zawodnicy z zagranicy.
2. Limit czasu dla biegu głównego, biegu na dyst. 21 230 m  – 3 godz 15min.
3. Zawodnicy na starcie ustawiają się wg kolejności:
a) SEKTOR I – bieg główny – zawodnicy (mężczyźni)
b) SEKTOR II – bieg główny – zawodniczki (kobiety)
c) SEKTOR III – mężczyźni (bieg na dyst. 21 230 m ),
d) SEKTOR IV – kobiety (bieg na dyst. 21.230 m )

4. Uczestnicy  startują o godz. 15.15.  Limit czasu  3,5  godz.
5. Start kobiet i mężczyzn na dyst. biegu głównego oraz dyst. 21 230 m, odbywa się osobno z podziałem na w/w sektory. Dla dystansu fitness obowiązuje osobny start o godz. 14.00, bez podziału na sektory. W uzasadnionych sytuacjach Sędzia Główny zawodów może zmienić podaną powyżej kolejność startową informując o tym zawodników w formie słownej.
6. Przebieg zawodów będzie kontrolowany na całej trasie wyścigu przez sędziów wydelegowanych przez PZSW. Sędziowie będą się poruszać po trasie na motocyklach/skuterach/samochodach.
7. Punkty nawadniania będą znajdowały się w dwóch miejscach na pętli. Za linią mety zorganizowany będzie dod. punkt odżywiania i nawadniania.
8. Zawodnicy mogą występować indywidualnie, w drużynach międzynarodowych (sponsorowanych), narodowych lub klubowych.
9. Zawodnicy zobowiązani są rywalizować w strojach odpowiednich do maratonu ( strój sportowy). Niewłaściwie ubrani zawodnicy mogą być wykluczeni z udziału w wyścigu.
10. Podczas wyścigu zawodnikom nie wolno ani popychać, ani ciągnąć innych zawodników. Zakazane jest także blokowanie innych zawodników poprzez umyślną zmianę toru jazdy, a także wykorzystywanie zwierząt podczas jazdy w celu podciągania. Karą za tego typu zachowania jest pisemne upomnienie. Zawodnik, który włącza się lub próbuje się włączyć do grupy używając niesportowych metod (popychanie barkiem lub chwytanie innego zawodnika) będzie karane.
11. Nie wolno: udzielać pomocy innemu zawodnikowi (techniki „train push” przy sprincie, „chasing push”, wypychanie zawodnika z grupy ).
12. W przypadku naruszenia określonych powyżej zasad w celu zapewnienia przewagi zawodnikowi lub zawodnikom z tej samej drużyny, wyznaczona przez sędziego kara będzie mieć zastosowanie do wszystkich zawodników, których dotyczyło wykroczenie. Karą za pomoc udzieloną innemu zawodnikowi podczas wyścigu może być pisemne upomnienie (jeśli karane zachowanie nie miało większego wpływu na wynik zawodów), lub dyskwalifikacja (jeśli popełnione wykroczenie w oczywisty sposób wypaczyło wyniki rywalizacji). Zasady te podlegają szczególnej kontroli w ostatniej fazie wyścigu.
13. Podczas wyścigu zabroniona jest komunikacja audio i video pomiędzy członkami tej samej drużyny – zawodnikami, trenerami i kierownikami. Podczas wyścigu zakazane jest używanie odtwarzaczy muzyki ze słuchawkami. Za niedostosowanie się do pow. zakazów może grozić dyskwalifikacja oraz wykluczenie z biegu.
14. Zawodnicy maja prawo używać pulsometrów. Odbiornik pulsometru może znajdować się na nadgarstku. Sędzia może zabronić użycia urządzeń telemetrycznych, których stosowanie niesie ze sobą zagrożenie dla zawodnika lub dla innych zawodników.

15. Celem zapewnienia równych warunków rywalizacji, kobiety nie biorą udziału w zawodach dla mężczyzn i nie wolno im poruszać się bezpośrednio za mężczyznami. W przypadku gdy jedna lub więcej kobiet dogania mężczyzn, mężczyźni ci uważani są za zdublowanych i muszą zajmować pozycje za kobietami, które ich wyprzedziły. Mężczyznom nie wolno zajmować pozycji wewnątrz grupy kobiet, nie wolno im również ani utrudniać, ani ułatwiać
jazdy kobietom. W przypadku naruszenia powyższych zapisów, karą dla łamiącego ją zawodnika lub zawodników jest dyskwalifikacja i natychmiastowe wykluczenie z wyścigu.
16. Podczas dublowania obowiązuje „zasada uprzywilejowania liderów”. Dublowani zawodnicy zobowiązani są do zjechania na prawą część drogi i ustąpienia miejsca dublującym ich zawodnikom. Zdublowani zawodnicy muszą zawsze zajmować pozycje za tymi, którzy ich zdublowali. W przypadku naruszenia tej zasady, karą dla łamiącego ją zawodnika lub zawodników jest dyskwalifikacja i natychmiastowe wykluczenie z wyścigu.
17. Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów CERS WORLD SKATE i regulaminu Długodystansowych Mistrzostw Polski, w których dozwolony jest start na kółkach do 125 mm włącznie.

X. PRZEBIERALNIE, DEPOZYT, STREFA STRETCHINGU I ROLOWANIA

1. Przebieralnie dla zawodników ( damska, męska ) oraz depozyt będą zlokalizowane w Skate Arena na terenie stadionu Polsat Plus Arena w pobliżu Biura Zawodów.
2. Depozyt czynny będzie w dniu zawodów w godz. 8.00 – 19.00.
3. Zawodnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w worki z numerami startowymi. Worki oraz naklejki będą dostępne w depozycie.
4. Rzeczy wartościowe (dokumenty, pieniądze, klucze) nie będą przyjmowane do depozytu.
5. Zwrotne wydawanie rzeczy z depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
6. W przypadku zagubienia numeru startowego worek z rzeczami Uczestnika
pozostawiony w depozycie zostanie wydany za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem Uczestnika.
7. Za rzeczy nie oddane do depozytu organizator nie odpowiada.
8. Wszyscy uczestnicy Maratonu mogą skorzystać ze strefy stretchingu i rolowania, która będzie zlokalizowana w pobliżu Biura zawodów.
9. Toalety zlokalizowane w hallu FUN Areny.
10. Organizator nie zapewnia natrysków.

XI. DYSKWALIFIKACJE
1. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadkach określonych w punkcie 8 regulaminu a także w przypadku:
a) stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku (decyzje obsługi medycznej),
b) przekroczenia limitu czasu,
c) niszczenia, zasłaniania lub niepoprawnego używania numeru startowego,
d) przekazania swojego numeru startowego lub elektronicznego chipa innej osobie,
e) ominięcie nawet fragmentu trasy lub pokonania jej w sposób inny niż podany przez Organizatora,
f) nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu na punkcie pomiaru czasu,
g) złamania zasad bezpieczeństwa,
h) nieprzestrzegania zasad fair-play oraz przepisów niniejszego regulaminu,
i) nie wykonywania poleceń sędziów i organizatora,
j) pojawienia się na trasie wyścigu osób nieuprawnionych z drużyny zawodnika/zawodników, uczestniczącego/uczestniczących w zawodach ( np. asysta rowerowa)
k) startu w niewłaściwej kategorii wyścigu jak i startu z niewłaściwego sektora startowego.

XII. PROTESTY
1. Protest należy składać do wiadomości sędziego głównego zawodów.
2. Protest musi zostać zgłoszony sędziemu zawodów nie później niż 15 minut po ogłoszeniu oficjalnych wyników zawodów w odniesieniu do klasyfikacji i kategorii określonych w punkcie.
3. Formularz musi zostać wypełniony w całości, a składając go należy uiścić kaucję w wysokości 300 zł. Kaucja zostanie zrefundowana tylko jeśli protest zostanie rozpatrzony pozytywnie. W odniesieniu do pozostałych wyników ( nieoficjalnych) dopuszcza się wnoszenie protestów w terminie do dnia 28.08.2022. roku bez konieczności uiszczenia kaucji w wysokości 300 zł. Zawodnik wnoszący protest winien dokonać tego w formie pisemnej i udokumentować podstawę wniesienia protestu. Po 28.08.2022 roku wyniki traktowane są jako oficjalne i w takiej formie ogłoszone zostaną na stronie www.maratonsierpniowy.pl
4. Pisemny protest musi zostać przekazany sędziemu przez przedstawiciela pokrzywdzonego zawodnika. W czasie rozpatrywania protestu przez sędziów, kierownik drużyny oraz zawodnicy tej drużyny muszą pozostawać w pobliżu biura sędziowskiego. Decyzje podjęte przez sędziego głównego mają charakter ostateczny i nieodwołalny. Nie ma protestu od dyskwalifikacji.
5. Formularz druku protestu dostępny w Biurze Organizatora Zawodów.

XII. IMPREZY TOWARZYSZĄCE
1. W ramach organizowanych zawodów odbywać się będą :
a) dziecięce biegi wrotkarskie na parkingu przy stadionie , program biegów dla dzieci
dostępny w zakładce „Zawody dla dzieci „
b) targi wrotkarskie i sportowe,
c) szkółka wrotkarska Roll4All
d) warsztaty wrotkarskie
e) skate park dla malucha
f) inne imprezy towarzyszące Partnerów i Sponsorów zawodów.
4. Program imprez towarzyszących może ulegać zmianie.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W czasie trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, uczestnicy muszą więc posiadać indywidualne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe.
3. Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Na stronie internetowej zawodów zamieszczone będą informacje ( dane kontaktowe) do polecanych przez Organizatora obiektów. Możliwe jest także korzystanie z innej bazy noclegowej. Uczestnicy mogą korzystać z ich usług we własnym zakresie.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy Organizatora zawodów.
5. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Sędzia Główny zawodów zarządzi spotkanie z przedstawicielami drużyn klubowych, na którym zostanie podjęta decyzja dot. formuły zawodów (zmiana trasy).
6. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy Uczestnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu na zawody i powrotu z zawodów.
8. Każdy Uczestnik bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz uiszczenie wpisowego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Imprezie, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
9. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Maratonu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z Maratonu przez Organizatora oraz Partnerów Maratonu.
10. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu i informacji zawartych we wszystkich materiałach związanych z maratonem.
11. Uczestnikom Zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków dopingujących oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą dyskwalifikacji. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub zdyskwalifikowania go w jego trakcie.
12. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla Uczestników Imprezy od momentu startu do zamknięcia trasy zawodów określonej limitem czasowym, a także w oznaczonym namiocie przy Skate Arena Gdańsk do godziny 19:00. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego Imprezy.
13. Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału Uczestnika w Imprezie są niezawisłe oraz są wiążące wobec Uczestnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację Uczestnika.

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych RODO

Przetwarzanie danych osobowych uczestników przekazanych Organizatorowi podczas
rejestracji w związku z udziałem w Imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska,
daty urodzenia uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy
sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą dane osobowe. Organizator ma
również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą
klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej oraz w wynikach zawodów
publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Imprezy.
Informujemy, że podczas Maratonu Sierpniowego organizowanego przez Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej Twister Trójmiasto zwanego dalej Organizatorem, będą wykonywane, a następnie
upubliczniane za pośrednictwem profilu Maraton Sierpniowy na portalu społecznościowym Facebook
(https://www.facebook.com/Maraton.Sierpniowy) oraz strony internetowej www.maratonsierpniowy.pl
zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne
dane osobowe.
Przebywając na terenie lub biorąc udział w imprezie sportowej organizowanej przez SKF Twister
Trójmiasto, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich
wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzenia, a także ewentualnie innych
danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o
bezpieczeństwo Państwa danych.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:
Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Twister Trójmiasto, Al.
Zwycięstwa 51, 80-213 Gdańsk.
ODBIORCA DANYCH OSOBOWYCH:
Dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom
SKF Twister Trójmiasto w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów.
Przetwarzania danych osobowych, listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą
ogólnodostępne, w tym mogą być publikowane na stronie internetowej Imprezy.
CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH:
Dane osobowe uczestników Imprezy będą przetwarzane w celach wykonania umowy, tj. udziału
Uczestnika w Maratonie, przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania,
odbioru i rozliczenia nagrody, a także publikacji wyników
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania,
archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez
SKF Twister Trójmiasto. Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz
na profilach Maratonu Sierpniowego w mediach społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom
i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej
zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.
Dane osobowe będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony www.maratonsierpniowy.pl oraz
udziału w zawodach, na które Uczestnik zapisze się za pośrednictwem strony internetowej.
Po zakończeniu tego okresu, dane osobowe będą nadal przechowywane w celach wynikających z
przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i
nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
Część danych osobowych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach Imprezy) mogą być
przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych, archiwalnych lub promocyjnych.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
Udział w Maratonie Sierpniowym i tym samym udostępnienie danych osobowych m.in. w postaci
wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa lub przebywania na terenie
wydarzenia. Dane te nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz
organizacji międzynarodowych. Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego
danych, które SKF Twister Trójmiasto, jako administrator posiada w swoich bazach, jak również
dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili
wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania
swoich danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć.
Dane te są przechowywane do czasu wycofania zgody lub osiągnięcia celu, w którym dane są
przetwarzane.
PODSTAWA PRAWNA:
25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony
interes Administratora, którym w tym przypadku jest promocja działań SKF Twister Trójmiasto) oraz
art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO tj. zgoda podmiotu danych oraz wykonanie umowy, której Uczestnik jest
stroną. Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane
osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81
ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią
funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np. dyrektor,
kierownik); osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie,
krajobraz, publiczna impreza.
SKARGA NA SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH :
Skargę można wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.