Rezygnacje

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W przypadku nagłych zdarzeń losowych zawodnik, który dokonał już opłaty, a  z przyczyn niezależnych od siebie nie może wystartować w zawodach – może dokonać cesji  swojego  wpisowego  na innego zawodnika .

Warunkiem dokonania cesji  wpisowego jest wysłanie maila z potwierdzeniem przelewu oraz podaniem nazwiska  zawodnika , na którego ma być dokonana cesja, najpóźniej w terminie do 10.08.2023 r. na adres: d.welz@maratonsierpniowy.pl   w temacie wpisując  „ Cesja wpisowego 2022”.